Böll: "Gruppenbild mit Dame"

Klepenheuer & Wifsch, Köln) – 25, DM

Mehnerf: "China noch den Stan

(Deutsche Verlags-Anstaff, Stuffganf) – 25, – DM

Fernau: "Cäsar läßt grußen"

(fertig, München) – 19,80 DM

Segal: "Love Story"