S warr suu tscheun mütt Heilmott Tschmatt,

demm monn ossgewaxxult hatt;

ont diss allurtscheunzte warten

gaut getschaitzult, soine Hatten.

Ont wü maucht dönn dißß nonn wühl

onsur Kontzlar Heilmott Kühl?

Düsis dutt müch sööhr petröcken;