Muikaiffur

Muikaiffur pfleigg,

deun Pvattur warr mm Kreigck,

deun Mottur warr na Pommburlund.

Peude snnd nöcht oppgeprunnt,

prachte se drr Kreiggck nücht omm,

daten’z Pleu ont Cadmijomm.