Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 1
Dekanat:
Treskowallee 8
10318 Berlin
Tel.: 030 - 5019-2530
Fax.: 030 - 5019-2257
Institut für Immobilienwirtschaft
http://www.f3.fhtw-berlin.de/Immobilien/index.htm

Royal Institution of Chrtered Surveyors (RICS)
http://www.rics.org.uk/

Deutscher Verband Chartered Surveyors e.V. (DVCS)
Frau Judith Gabler
Stresemannallee 61
60596 Frankfurt am Main
Tel: (069) 63 65 13
Fax: (069) 63 19 81 17
mailto:info@dvcs.de
http://www.dvcs.de/